Remko Smids | Karina Kroft

Dei 24 - Friesland college

Sometime good things fall apart so better things can fall together.


Soms vallen goede dingen uit elkaar, zodat betere dingen samen kunnen vallen.


Marilyn Monroe (1962-1962)

Check dizze projeksje op: