Remko Smids | Karina Kroft

Dei 14 - Cambuur stadion

Want alleen kun je niks en met z'n allen kun je alles


Because on your own you can do nothing and together you can do everything


Want allinich kinsto neat en mei syn allen kinsto allkes


Johan Cruijff

Check dizze projeksje op: