Remko Smids | Karina Kroft

Day 53 - Hofwijck

Lit ús in hûs fan leafde bouwe
mei muorren fan begryp
en in dak fan fertrouwen
en in in hiem om te sintsjen
en keamers,
keamers om yn te ferdwinen,
elkoarren te sykjen,
elkoarren te finen.
 


Laat ons een huis van liefde bouwen

met muren van begrip 

en een dak van vertrouwen

en een erf waar we kunnen zonnen

en kamers,

Kamers om in te verdwijnen,

om elkaar in te zoeken,

om elkaar te vinden.


Tsjits Peanstra (1924-2014)