Remko Smids | Karina Kroft

Day 42 - Woongroep Noorderbrug

der sille dagen komme

dat gedichten as bern

op de trottoirs boartsje

en dat yn de iere maitiid

de minsken efkes stilsteane

de motors ôfsette en sizze

hear de bern

hear de poëzy


er zullen dagen komen
dat gedichten als kinderen
op trottoirs spelen
en dat in het vroege voorjaar
de mensen even stilstaan
hun motor afzetten en zeggen
hoor de kinderen
hoor de poëzie


There will be days to come
that poems as children
play on the sidewalks
and in early spring
the people will stand still
for a moment
turn off their engine and say
hear the children
hear the poetry

 


Tiny Mulder 1921-2010 /vertaling Jan Popkema

Check this projection on: