Remko Smids | Karina Kroft

Day 12 - Wetsus

There are tomorrows on their way worth the struggles of today


Er zijn morgens onderweg die de strijd van vandaag waard zijn.


D'r binne moarnen ûnderweis dy't de striid fan hjoed wurdich binne.


Richelle E. Goodrich

Check this projection on: