Remko Smids | Karina Kroft

Dag 15 - Groene weg

Somedays there won't be a song in your heart. Sing anyway.


Er zal een dag zijn dat er geen lied in je hart is. Blijf zingen.


Ienris sil d'r gjin liet yn jo hert wêze. Sjong dochs.


Emory Austin

Check deze projectie op: